Access keys

Skip to content Accessibility Home News, events and publications Site map Search Privacy policy Help Contact us Terms of use

Cymraeg

Y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)

Mae Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) yn rhan o Ymchwil ac Arloesi y DU, sef sefydliad newydd sy’n dod â Chynghorau Ymchwil y DU, Innovate UK a Research England at ei gilydd er mwyn sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl gan bob Cyngor ac er mwyn creu’r amgylchedd gorau posibl i ymchwil ac arloesi ffynnu ynddo. Y weledigaeth yw sicrhau bod y DU yn cadw ei safle byd-eang fel gwlad flaenllaw ym maes ymchwil ac arloesi. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: Ymchwil ac Arloesi y DU.

Yn 2017-18, aethom ati i fuddsoddi £498 miliwn mewn biowyddoniaeth, pobl ac isadeiledd ymchwil o safon fyd-eang. Cefnogwn oddeutu 1,600 o wyddonwyr a 2,000 o fyfyrwyr ymchwil mewn prifysgolion a sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw arwain biowyddoniaeth o safon fyd-eang sy’n perthyn i’r unfed ganrif ar hugain, gan hyrwyddo arloesi ym maes bioeconomi a sicrhau bod cymdeithas yn elwa o hyn, o fewn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Mae gan y BBSRC swyddogaeth unigryw a chanolog wrth gefnogi safle’r Deyrnas Unedig ar y llwyfan biowyddoniaeth fyd-eang. Rydym yn buddsoddi mewn ymchwil a hyfforddiant ac ein nod yw datblygu gwybodaeth wyddonol, hyrwyddo twf economaidd, creu cyfoeth a swyddi ynghyd â gwella ansawdd bywyd yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Dros y degawdau nesaf, bydd gan biowyddoniaeth swyddogaeth ganolog yn yr ymgais i ddod o hyd i ddatrysiadau i heriau mawr, e.e.:

 • Bwydo 9 biliwn o bobl mewn ffordd gynaliadwy erbyn 2050
 • Datblygu ffynonellau ynni, tanwyddau trafnidiaeth a chemegau ‘carbon isel’ adnewyddadwy er mwyn lleihau ein dibyniaeth ar danwyddau ffosil
 • Byw bywydau iachach, hwy wrth i gymdeithas heneiddio.

Mae ein gweledigaeth yn seiliedig ar fiowyddoniaeth o ansawdd fyd-eang, blaenoriaethau ymchwil strategol allweddol a themâu galluogi. Mae’r rhain yn ddulliau y byddwn yn eu defnyddio i wireddu ein nodau. I gael gwybod rhagor am ein strategaethau ymhob maes, darllenwch ein Cynllun Strategol llawn.

Biowyddoniaeth o safon fyd-eang

Rydym yn llwyr ymroddedig i ariannu ymchwil sy’n cael ei arwain gan chwilfrydedd. Byddwn hefyd yn parhau i hyrwyddo biowyddoniaeth ragorol drwy ein cylch gwaith, o foleciwlau i systemau.

Yn ogystal ag ariannu ymchwil dyfeisgar o safon fyd-eang, mae gennym dri maes blaenoriaeth y rhoddwn bwyslais arbennig arnynt.

Blaenoriaethau ymchwil strategol

 • Amaeth a diogelwch bwyd
 • Biotechnoleg ddiwydiannol a bio-ynni
 • Biowyddoniaeth ar gyfer iechyd.

Bydd ein themâu galluogi yn ein helpu ni i wireddu ein blaenoriaethau strategol drwy roi inni gamau clir y byddwn yn eu rhoi ar waith.

Themâu galluogi

 • Galluogi arloesi (gweler Arloesi)
 • Manteisio ar ffyrdd newydd o weithio
 • Partneriaethau.

Cenhadaeth a hanes

Cenhadaeth

Hyrwyddo a chefnogi ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol o ansawdd uchel, ynghyd â hyfforddiant uwchraddedig cysylltiedig, sy’n ymwneud â deall systemau biolegol a manteisio arnynt, a hynny drwy unrhyw ddull posib.

Hyrwyddo gwybodaeth a thechnoleg (gan gynnwys hyrwyddo a chefnogi ymdrechion i fanteisio ar ganlyniadau ymchwil), ynghyd â sicrhau digon o wyddonwyr a pheirianwyr hyfforddedig sy’n bodloni gofynion defnyddwyr a buddiolwyr (gan gynnwys yn niwydiannau amaeth, biobrosesu, cemegol, bwyd, gofal iechyd, y diwydiannau fferyllol a diwydiannau biotechnolegol eraill), ac felly’n cyfrannu i allu’r Deyrnas Unedig i gystadlu’n economaidd a gwella ansawdd bywyd pobl.

O ran gweithgareddau’r Cyngor, ac fel y gallai’r Cyngor weld yn dda, y nod yw:

 • creu ymwybyddiaeth ymhlith aelodau’r cyhoedd
 • rhannu canlyniadau ymchwil ag eraill
 • annog ymgysylltu a thrafodaeth â’r cyhoedd
 • lledaenu gwybodaeth.

Hanes

Ad-drefnwyd y Cynghorau Ymchwil yn sgil Papur Gwyn y Llywodraeth a gyhoeddwyd ym 1993, ‘Gwireddu ein Potensial’.

Sefydlwyd y BBSRC gan Siarter Brenhinol ym 1994 drwy uno’r hen Gyngor Ymchwil Amaethyddol a Bwyd (AFRC) â rhaglenni biotechnoleg a biowyddoniaeth yr hen Gyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg (SERC). Mae’r BBSRC yn gorff cyhoeddus anadrannol.

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru ac i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

Cewch ragor o fanylion am Gynllun Iaith Gymraeg Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig drwy glicio ar y ddolen hon: